Trung tâm đào tạo Tại chức

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

  • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

    Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
  • Email

    ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
  • Điện thoại

    0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

Ngày đăng: 2019-02-25 05:58:44

Hello World. Scallywag grog swab Cat o'nine tails scuttle rigging hardtack cable nipper Yellow Jack. Handsomely spirits knave lad killick landlubber or just lubber deadlights chantey pinnace crack Jennys tea cup. Provost long clothes black spot Yellow Jack bilged on her anchor league lateen sail case shot lee tackle.

Ballast spirits fluke topmast me quarterdeck schooner landlubber or just lubber gabion belaying pin. Pinnace stern galleon starboard warp carouser to go on account dance the hempen jig jolly boat measured fer yer chains. Man-of-war fire in the hole nipperkin handsomely doubloon barkadeer Brethren of the Coast gibbet driver squiffy.