Trung tâm đào tạo Tại chức

Trường học của bạn, tương lai của bạn.

 • Thứ 2 - Thứ 6 (7AM - 5PM)

  Thứ 7, chủ nhật (8AM-4PM)
 • Email

  ttdtvbdtx@ukh.edu.vn
 • Điện thoại

  0258 3 522 476

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Tầng 1 Nhà B - Số 01 Nguyễn Chánh - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang - Khánh Hoà

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Khánh Hòa, thực hiện chế độ hạch toán nội bộ, có chức năng đào tạo theo hình thức không chính quy đáp ứng nhu cầu của người học và đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo. Thực hiện liên kết đào tạo, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, phục vụ công tác hỗ trợ đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đối với những loại hình, ngành đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép.

 • Liên thông đại học (Hệ vừa làm vừa học)
 • Văn bằng 2 (Hệ vừa làm vừa học)
 • Bồi dưỡng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch
 • Bồi dưỡng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Bồi dưỡng cấp Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.
 • ...

TRUNG TÂM CÓ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU SAU:

 • Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc đào tạo ngắn hạn, cập nhật kiến thức và liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở ngoài trường;
 • Phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; giáo trình, tài liệu giảng dạy; kế hoạch dạy-học các ngành/hệ do Trung tâm đào tạo, quản lý theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Khánh Hòa; Phối hợp với các Khoa chuyên môn, các đơn vị tổ chức thẩm định chương trình đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên (liên kết và tại Trường) đáp ứng nhu cầu của người học, yêu cầu của địa phương; Phối hợp với với các phòng chức năng, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập theo quy định;
 • Thực hiện công tác thu học phí của người học và hoàn tất hồ sơ, giấy tờ chuyển kinh phí cho các đơn vị liên kết theo đúng hợp đồng liên kết đào tạo đã ký kết;
 • Thực hiện công tác quản lý người học, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người học;
 • Quản lý giảng viên, chuyên viên, người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng do Ban Giám hiệu giao.

Nhân sự Trung tâm

ThS. Huỳnh Ngọc Phương - GĐ

huynhngocphuong@ukh.edu.vn
0905 101 322

Th.S Bùi Hồng Chuyên - PGĐ

buihongchuyen@ukh.edu.vn
0923.221.602

CN. Nguyễn Phương Thảo

nguyenphuongthao@ukh.edu.vn
02583.522.476

CN. Lộc Thị Như Bằng

locthinhubang@ukh.edu.vn
02583.522.476

Th.S Hà Thị Thu Lan - PGĐ

hathithulan@ukh.edu.vn
0936.977.288

CN. Trần Thị Tuyết Nhung

tranthituyetnhung@ukh.edu.vn
02583.522.476